Vzdělávací program

 

 Výchova v DM SŠT probíhá podle vzdělávacího programu a dílčích výchovných programů členěných podle druhu školy a věku žáka.
Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identitu). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti).
Obsahem výchovně vzdělávací činnosti je výchova sociální a personální, výchova k učení, výchova k volnému času a výchova občanská.


Vychovatel má za úkol:

ovlivňovat hodnotový systém a pozitivní přístup žáka k životu,

ovlivňovat vztah žáka k udržování pořádku ve svých věcech a v prostředí DM,

motivovat ho k samostatnosti, sebeuvědomění si své identity a cílevědomému osobnostnímu rozvoji,

rozvíjet schopnosti žáka, zejména v komunikaci a kooperaci s vrstevníky, v ovlivňování jeho způsobu učení, efektivním využití volného času (např. v zájmových útvarech)

 a působit preventivně proti sociálně patologickým jevům v jeho chování,

zvyšovat osobní odpovědnost žáka, vést ho k dobrovolnému přijetí zásad soužití v DM SŠT.

 

Metody výchovy:

uplatňovat individuální přístup k žákovi na bázi partnerství,

uplatňovat aktivizující, zážitkové, motivační a kreativní metody založené na aktivitě žáka (dobrovolnost),

zvyšovat podíl samostatné činnosti žáka a motivovat ho k aktivní účasti na svém vlastním seberozvoji.